Zapisz się na
newsletter

Razem przez pokolenia

Razem przez pokolenia

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (TP KUL) to organizacja społeczna w służbie KUL, która zrzesza Przyjaciół i Sympatyków Uniwersytetu. Zostało założone 1 grudnia 1922 r. przez o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora Uczelni. Stowarzyszenie przyczynia się do materialnego wspierania KUL-u, a także szerzy idee wyższych uczelni katolickich oraz kształtuje w społeczeństwie życzliwość dla Kościoła i odpowiedzialność za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła IIJest ona wyrażana tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Płaszczyzna duchowa to modlitwa w intencji Uczelni, natomiast płaszczyzna materialna to dobrowolne składki pieniężne członków i przyjaciół Towarzystwa.

Zebranie Walne Członków TP KUL-u (2015)

Stowarzyszenie zajmuje się również również wysyłką listów Rektora KUL na Wielkanoc i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia do wszystkich parafii w Polsce. Od roku akademickiego 2015/2016 TP KUL prowadzi także dwa programy stypendialne:

>> Program Stypendialny „Startuj z TP KUL” dla studentów, którzy rozpoczynają swoje pierwsze po maturze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

>> Program Stypendialny dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

Fundusze na stypendia, które otrzymują studenci, pochodzą z dobrowolnych składek członków Towarzystwa oraz sympatyków Uniwersytetu. Wszyscy chcący wesprzeć to dzieło, mogą zrobić to tutaj:
http://tpkul.pl/wesprzyj-nas/wplaty-on-line/

TP KUL w ciągu niemal 100 lat swego istnienia za pośrednictwem oddziałów prowadzi działalność informacyjną i kulturalną: profesorowie i studenci Uniwersytetu organizują tygodnie kultury chrześcijańskiej, sesje i sympozja, przyczyniając się tym samym do intelektualnego pogłębiania polskiego katolicyzmu. Stowarzyszenie czynnie uczestniczy również w życiu Uniwersytetu oraz całej społeczności akademickiej. Jest m. in. współorganizatorem OPUS MAGNUM – KULowskich wieczorów z muzyką, konferencji, sympozjów i odczytów naukowych w kraju i za granicą. Ponadto, Towarzystwo inicjowało i prowadziło zbiórki pieniężne na rzecz Uniwersytetu w całej Polsce. Dzieło to kontynuowane jest do dnia dzisiejszego.

 

TP KUL to organizacja, która zrzesza Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków Uniwersytetu, którzy poprzez swoją przynależność do Stowarzyszenia mają realny wpływ na życie swojej Alma Mater.

Dołącz do nas

Jak zostać członkiem TP KUL-u?

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to niezwykłe miejsce, w którym studenci nie tylko zdobywają nową wiedzę i umiejętności, pomagające im rozpocząć późniejszą aktywność zawodową na rynku pracy, ale również są kształtowani w duchu “Deo et Patriae”. To także przestrzeń, gdzie pracownicy rozwijają swoje naukowe pasje, które starają się zaszczepić w młodych ludziach otwartych na nowe wyzwania. Wszystkich tych, którzy chcą włączyć się w działalność na rzecz KUL i wesprzeć studentów oraz pracowników naukowych Uczelni, zachęcamy do przystąpienia do naszego Towarzystwa! Wystarczy jedynie wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją do Biura Zarządu Głównego TP KUL.

TP KUL i Absolwenci

Towarzystwo Przyjaciół KUL zrzesza nie tylko Przyjaciół i Sympatyków Uczelni, ale także – a może przede wszystkim – jej Absolwentów. Poprzez działalność w Stowarzyszeniu, mają oni realny wpływ na życie Uniwersytetu. Współpraca TP KUL z Absolwentami przejawia się m. in. poprzez:

→ organizację zjazdów i spotkań

W Towarzystwie Przyjaciół KUL funkcjonuje Dział ds. kontaktów z Absolwentami, który pomaga w organizacji tego typu zjazdów. Dają one nie tylko możliwość odnowienia relacji z dawnymi przyjaciółmi, ale są również okazją na niezapomniane spotkanie pełne dobrych wspomnień. TP KUL pośredniczy również w organizacji dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, kongresów, kursów i obozów szkoleniowych, dni skupienia, pielgrzymek i innych wydarzeń.

→ koordynację działalności Kół Absolwenckich

Koła Absolwenckie powstające przy Towarzystwie Przyjaciół KUL zakładane są aby pomagać w utrzymaniu kontaktów z profesorami, wychowawcami, kolegami i koleżankami poznanymi w czasie studiów, dbać o rozwój intelektualny i zawodowy Absolwentów KUL, wspierać się wzajemnie na rynku pracy, pogłębiać formację duchową Absolwentów, koordynować świadczenie działań samopomocowych, wspierać i promować działania podejmowane przez Uniwersytet. Sposób zakładania Kół Absolwenckich przedstawiony jest w prezentacji dostępnej w materiałach „Do pobrania”.

<< POBIERZ PREZENTACJĘ >>

Towarzystwo Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Dział ds. kontaktów z Absolwentami

ul. Chopina 29
20-023 Lublin

tel: 81 532 64 32, kom: 662 487 212
e-mail: tpkul@kul.pl

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkul@kul.pl/absolwent@kul.pl, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.