Zapisz się na
newsletter

fff
TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ KUL

Towarzystwo Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego (TP KUL) to organizacja społeczna w służbie KUL. Zostało założone 1 grudnia 1922 r. przez o. Jacka Woronieckiego, dominikanina, ówczesnego rektora Uczelni. Towarzystwo jest organizacją katolicką i prowadzi działalność w łączności z hierarchią kościelną. Otwarte jest dla wszystkich, którzy cele Towarzystwa uznają i gotowi są wprowadzać je w życie.

Towarzystwo nie tylko przyczynia się do materialnego wspierania Uniwersytetu, ale także szerzy idee wyższych uczelni katolickich oraz kształtuje w społeczeństwie życzliwość dla Kościoła i odpowiedzialność za Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II.

Jest ona wyrażana tak na płaszczyźnie duchowej, jak i materialnej. Płaszczyzna duchowa to modlitwa w intencji Uniwersytetu oraz wszystkich jego problemów i podejmowanych wyzwań. Płaszczyzna materialna to dobrowolne składki od członków Towarzystwa.

W ciągu wielu lat swego istnienia Towarzystwo za pośrednictwem oddziałów prowadziło działalność informacyjną i kulturalną, profesorowie i studenci Uniwersytetu organizowali tygodnie kultury chrześcijańskiej, sesje i sympozja, przyczyniając się do intelektualnego pogłębiania polskiego katolicyzmu. Ponadto, Towarzystwo inicjowało i prowadziło zbiórki pieniężne na rzecz Uniwersytetu w całej Polsce. Dzieło to kontynuowane jest do dnia dzisiejszego.

Stowarzyszenie zajmuje się również również wysyłką listów Rektora KUL na Wielkanoc i drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia do wszystkich parafii w Polsce. Od roku akademickiego 2015/2016 TP KUL prowadzi także dwa programy stypendialne:

>> Program Stypendialny „Startuj z TP KUL” dla studentów, którzy rozpoczynają swoje pierwsze po maturze studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II

>> Program Stypendialny dla studentów KUL bezinteresownie działających na rzecz Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II

aby wesprzeć Fundusze Stypendialne prowadzone przez TP KUL, wejdź na stronę:
http://tpkul.pl/wesprzyj-nas/wplaty-on-line/
Towarzystwo Przyjaciół KUL czynnie uczestniczy w życiu Uniwersytetu oraz całej społeczności akademickiej. Jest m. in. współorganizatorem OPUS MAGNUM – KULowskich wieczorów z muzyką, konferencji, sympozjów i odczytów naukowych w kraju i za granicą.
TP KUL to organizacja, która zrzesza Przyjaciół i Sympatyków Uniwersytetu.

DOŁĄCZ DO NAS

TP KUL to organizacja, która zrzesza Absolwentów, Przyjaciół i Sympatyków Uniwersytetu, którzy poprzez swoją przynależność do Stowarzyszenia mają realny wpływ na życie swojej Alma Mater.

Dołącz do nas

Kto może zostać członkiem TP KUL?

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II to niezwykłe miejsce, w którym studenci zdobywają wiedzę i umiejętności, pomagające im aktywnie i z powodzeniem rozpocząć zawodowe życie. To także przestrzeń, gdzie pracownicy rozwijają swoje naukowe pasje, w których mogą uczestniczyć młodzi ludzie otwarci na nowe wyzwania. Wszystkich tych, którzy chcą włączyć się w działalność na rzecz Uniwersytetu, zachęcamy do przystąpienia do naszego Towarzystwa!

Aby przystąpić do Towarzystwa, należy wypełnić deklarację członkowską i przekazać ją do Biura Zarządu Głównego TP KUL.

 

TP KUL i Absolwenci

Towarzystwo Przyjaciół KUL zrzesza nie tylko Przyjaciół i Sympatyków Uczelni, ale także – a może przede wszystkim – jej Absolwentów. Poprzez działalność w Stowarzyszeniu, mają oni realny wpływ na życie Uniwersytetu. Współpraca TP KUL z Absolwentami przejawia się m. in. poprzez:

→ organizację zjazdów i spotkań

W Towarzystwie Przyjaciół KUL funkcjonuje Dział ds. kontaktów z Absolwentami, który pomaga w organizacji tego typu zjazdów. Dają one nie tylko możliwość odnowienia relacji z dawnymi przyjaciółmi, ale są również okazją na niezapomniane spotkanie pełne dobrych wspomnień. TP KUL pośredniczy również w organizacji dyskusji, odczytów, seminariów, konferencji, kongresów, kursów i obozów szkoleniowych, dni skupienia, pielgrzymek i innych wydarzeń.

→ koordynację działalności Kół Absolwenckich

Koła Absolwenckie powstające przy Towarzystwie Przyjaciół KUL zakładane są aby pomagać w utrzymaniu kontaktów z profesorami, wychowawcami, kolegami i koleżankami poznanymi w czasie studiów, dbać o rozwój intelektualny i zawodowy Absolwentów KUL, wspierać się wzajemnie na rynku pracy, pogłębiać formację duchową Absolwentów, koordynować świadczenie działań samopomocowych, wspierać i promować działania podejmowane przez Uniwersytet. Sposób zakładania Kół Absolwenckich przedstawiony jest w prezentacji dostępnej w materiałach „Do pobrania”.

<< POBIERZ PREZENTACJĘ >>

Towarzystwo Przyjaciół
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego


Dział ds. kontaktów z Absolwentami

ul. Chopina 29
20-023 Lublin

tel: 81 532 64 32, kom: 662 487 212
e-mail: tpkul@kul.pl
KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informujemy, iż:
  1. 1. Administratorem danych przetwarzanych w związku z przesyłaniem informacji w ramach newslettera jest Towarzystwo Przyjaciół KUL (adres: ul. Chopina 29 20-023 Lublin, adres e-mail: tpkulbiuro@gmail.com, numer telefonu: 81 532 64 32).
  2. 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania newslettera.
  3. 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem konieczności usunięcia danych po cofnięciu zgody.
  4. 4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
  5. 5. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom.
  6. 6. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: - żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych. - cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. - wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości przesyłania odbiorcy newslettera.